Da Qing lüli 大清律例 (1740)

律/lü 408 | Yuqiu wuzhi pingren 獄囚誣指平人

凡囚在禁誣指平人者,以誣告人加三等論;其本犯罪重於加誣之罪者,從論。

本囚無誣指平人之意,官吏鞫問獄囚,非法拷訊,故行教令誣指平人者,以故入人罪論。

官司追徵逋欠錢糧,逼令欠戶誣指平人代納者,計所枉徵財物,坐贜論。罪止杖一百、徒三年,以贜不入己也。其物給代納本主。

其被人,無故稽留三日不放者,笞二十;每三日加一等,罪止杖六十。

官司鞫囚,而證佐之人有所偏徇。不言實情,故行誣證,及化外人有罪,通事傳譯番語,有所偏私。不以實對,致罪有出入者,證佐人,減罪人罪二等。證佐不說實情,出脫犯人全罪者,減犯人全罪二等;若增減其罪者,亦減犯人所得增減之罪二等之類。通事,與同罪。謂化外人本有罪,通事扶同傳說,出脫全罪者,通事與犯人同得全罪。若將化外人罪名,增減傳說者,以所增減之罪坐通事。謂如化外人本招承杖六十,通事傳譯增作杖一百,即坐通事杖四十;又如化外人本招承杖一百,通事傳譯減作笞五十,即坐通事笞五十之類。

[view entire text

Table of content

Meta-information

序奏 Xu Zou

Edition detail

諸圖 Zhutu

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname