Da Qing lüli 大清律例 (1740)

律/lü 267 | Jieqiu 劫囚

凡劫囚者,皆不分首從。斬。監候。但劫即坐;不須得囚。若私竊放囚人逃走者,與囚同罪,至死者,減一等。雖有服親屬,與常人同。竊而未得囚者,減二等;因而傷人者,絞;監候;殺人者,斬。監候。雖殺傷被竊之囚,亦坐。前罪不問得囚與未得囚。為從,各減一等。承竊囚與竊而未得二項。若官司差人追徵錢糧,勾攝公事,及捕獲罪人,聚眾中途打奪者,首。杖一百、流三千里;因而傷差人者,絞;監候。殺人及聚至十人,九人而下,止依前聚眾科斷。為首者,斬;監候。下手致命者,絞;監候。為從,各減一等。其率領家人、隨從打奪者,止坐尊長。若家人亦曾傷人者,仍以凡人首從論。家長坐斬,為從坐流。不言殺人者,舉輕以該重也。其不於中途而在家打奪者,若打奪之人,原非所勾捕之人,依威力於私家拷打律,主使人毆者,依主使律。若原係所勾捕之人,自行毆打,在有罪者,依罪人拒捕律;無罪者,依拒毆追攝人律。

條例/tiaoli 1

凡官司差人追徵錢糧,勾攝公事,并捕獲罪人,但聚眾至十人以上,中途打奪為從者,如係親屬,並同居家人,照常發落。若係異姓,同惡相濟,及槌師、打手,俱發邊衛充軍。

條例/tiaoli 2

凡行劫罪囚,不論曾否得囚,有無傷人,將為首之人,擬斬立決。有傷人者,將傷人之夥犯,亦擬斬決。有殺人者,將為首之人及夥犯,俱擬梟示。其餘為從,未經殺人、傷人者,仍依律擬斬監候。其在中途打奪罪囚因而殺人者,為首,擬斬決;下手致命者,擬絞決。餘仍照律分別坐罪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

序奏 Xu Zou

Edition detail

諸圖 Zhutu

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname