Da Qing lüli 大清律例 (1740)

條例/tiaoli 3

旗、民越度禁約山河,偷採人參,已得者,財主及率領頭目,一人名下,所放之人至百名以上,所收之參至五百兩以上,為首,擬絞監候;為從,照例發遣。其刨參免死減等人犯,亦照為從例發落。所放之人不滿百名,所收之參不滿五百兩者,為首,杖一百、流三千里;為從,減一等,杖一百、徒三年。旗人及[奉天]民人,俱照例枷責發落,分別刺字。牲畜等物付拿獲人充賞,人參入官。家僕有犯,其主知而遣去者,杖八十;知而巧供不知者,杖一百;係官,交部議處,不知者不坐,若未得參者,財主及率領頭目,係旗人,枷號兩個月,鞭一百;係[盛京]及內地民人,俱枷號一個月,杖一百,并妻送戶部入官;為從,枷號一個月,杖一百。

[view entire text

Table of content

Meta-information

序奏 Xu Zou

Edition detail

諸圖 Zhutu

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname