Da Qing lüli 大清律例 (1740)

律/lü 284 | Mousha zufumu fumu 謀殺祖父母父母

凡謀殺祖父母、父母,及期親尊長、外祖父母、夫、夫之祖父母、父母,已行不問已傷、未傷。者,預謀之子孫不分首從。皆斬;已殺者,皆凌遲處死。監故在獄者,仍戮其屍。其為從,有服屬不同,自依緦麻以上律論。有凡人,自依凡論。凡謀殺服屬,皆倣此。謀殺緦麻以上尊長,已行者,首。杖一百、流二千里;為從,杖一百、徒三年。已傷者,首。絞;為從,加功、不加功,并同凡論。已殺者,皆斬。不問首從。

其尊長謀殺本宗及外姻。卑幼,已行者,各依故殺罪減二等;已傷者,減一等;已殺者,依故殺法。依故殺法者,謂各依鬥毆條內尊長故殺卑幼律問罪。為從者,各依服屬科斷。

若奴婢及雇工人謀殺家長,及家長之期親,外祖父母,若緦麻以上親者,兼尊卑言,統主人服屬尊卑之親。罪與子孫同。謂與子孫謀殺祖父母、父母,及期親祖尊長、外祖父母、緦麻以上尊長同。若已轉賣,依良賤相毆論。

條例/tiaoli 1

官民之家,凡倩工作之人,立有文券,議有年限者,依雇工人論。祗是短雇,月日受值不多者,依凡論。其財買義男,並同子孫論。

[view entire text

Table of content

Meta-information

序奏 Xu Zou

Edition detail

諸圖 Zhutu

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname