Da Qing lüli 大清律例 (1740)

條例/tiaoli 8

為事,官吏軍民人等,赴京奏訴一應事情,審係被人奏告,曾經督撫或在京法司見問未結者,仍行原部各該衙門併問歸結。若曾被人在督撫或在京法司具告事發,卻又朦朧赴隔別衙門告理,或隱下被人奏告緣由,牽扯別事赴京,奏行別衙門勘問者,查審明白,俱將奏告情詞,立案不行,仍將犯人轉發原問衙門,收問歸結。若已經督撫或在京法司問結,發落人犯,赴京奏訴冤枉者,方許改調無礙衙門,勘問辦理。

[view entire text

Table of content

Meta-information

序奏 Xu Zou

Edition detail

諸圖 Zhutu

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname