Da Qing lüli 大清律例 (1740)

律/lü 341 | Junmin yuehui cisong 軍民約會詞訟

凡軍人有犯人命,管軍衙門約會有司檢驗歸問。若姦盜、詐偽、戶婚、田土、鬥毆,與民相干事務,必須一體約問;與民不相干者,從本管軍職衙門自行追問。其有占悋不發,首領官吏以違令論。各笞五十。

若管軍官越分輒受民訟者,罪亦如之。

條例/tiaoli 1

在外軍民詞訟,除叛逆機密重事,許提鎮、副參、游守等官接受,會同有司追問外,其餘不許濫受。凡戶婚、田土、鬥毆、人命一應詞訟,悉赴該管衙門告理。軍衛、有司,不係掌印官,不許接受詞訟。

條例/tiaoli 2

緝捕官役,惟於京城內外,察訪不軌、妖言、人命、強盜重事;其餘軍民詞訟,及在外事情,俱不許干預。

條例/tiaoli 3

凡旗人謀、故、鬥殺等案,仍照例令地方官會同理事同知審擬外;其自盡人命等案,即令地方官審理。如果情罪已明,供證已確,免其解犯,仍由同知衙門核轉。倘恃旗狡賴,不吐實供,將案內無辜牽連人等,先行摘釋,止將要犯解赴同知衙門審明。如該同知事外苛駁,借應質名色,濫差提擾,該上司立即題參。

條例/tiaoli 4

凡各省理事廳員,除旗人犯命盜重案,仍照例會同州、縣審理外,其一切田土、戶婚、債負細事,赴本州、縣呈控審理。曲在民人,照常發落;曲在旗人,錄供加看,將案內要犯審解該廳發落。至控告在官人犯,不論原、被,經州、縣兩次拘傳,別無他故,抗不到案者,將情虛逃避之犯,嚴拿治罪。

條例/tiaoli 5

各處理事同知遇有逃人案件,并旗人與民人爭角等事,俱行審理,不必與旗員會審。

條例/tiaoli 6

[川][瀘州]土、流接壤地方,倘有詞訟,照軍民約會之例,令該州同與該土司公同核報。

條例/tiaoli 7

八旗案件,俱交刑部辦理,該旗有應參奏者,仍行參奏。

[view entire text

Table of content

Meta-information

序奏 Xu Zou

Edition detail

諸圖 Zhutu

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname