Da Qing lüli - Duli cunyi (1905) revised version

條例/tiaoli 2

一、運弁以通幫糧米計算,但有掛欠,即革職責懲,發南追比。不完者,分別治罪。如欠不及一分,笞五十,追完還職,不完滿杖。欠至一分,杖六十,追完免罪,不完徒一年。欠至二分,杖七十,追完免罪,不完徒二年。欠至三分,杖八十,追完免罪,不完徒三年。欠至四分,杖九十,追完仍滿杖,不完發附近充軍。欠至五分,杖一百,追完徒一年,不完者發邊遠充軍。欠至六分者,絞;六分以上者,斬,俱監候,照例以其家産抵償。如仍不足,令原僉衙門各官代賠。旗丁以一船糧米計算,但有掛欠,即革職[註1]責懲,拿交運官,發南追[註2],不完治罪。其按照分數定罪之處,並與運弁同,承追官嚴加議處。如家産抵償不足,令僉丁衛所、糧道各官代賠。至糧船起交足額外,原有餘米,聽回空時沿途糶賣。 家紅按1:原書“革職”作“革運”。 家紅按2:原書“追比”作“追完”。

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄 | Content

第一部 | Mingli lü名例律

第二部 | Lilü 吏律

第三部 | Hulü 戶律

第四部 | Lilü 禮律

第五部 | Binglü 兵律

第六部 | Xinglü 刑律

第七部 | Gonglü 工律

第八部 | Zonglei總類

第九部 | Dubu zeli督捕則例

Index

propername

bookname

personname