HDSLXB

1728諭。據李衞奏諸暨縣民章王相。致死無服族叔章簡恆。章王相之母。年五十七嵗。與年老應侍之例未符。但係青年早寡。全賴章王相侍養。可否准予留養。出自聖恩等語。章簡恆之姪章 佳生。擔水經過章王相之門。王相索飲。佳生不與。王相之母王氏出言呵駡。佳生亦即回 。 王氏遂往訴伊叔簡恆之家。兩相爭角。簡恆將王氏揪髮撳打。王相奔往。拾取鐵鋤。毆 傷簡恆腦後殞命。夫索水不與。其事甚小。而王相母子遂尋鬧忿爭。是起釁者。實王相母子也。王相毆打族叔。以卑淩尊。而又用鐵鋤兇惡之器。非手足木械可比。其情實無可原。伊母未及應侍之年。但以守寡之故。遂另開留養之條。而寬其殺叔之罪。恐天下兇暴之徒。仗母氏之居孀。而逞好勇鬪狠之習者不少矣。所奏不合。著嚴飭行。章王相照例擬絞。著監候秋後處決。又諭向來定例。斬絞等犯。非常赦所不原者。其父母年至七十。家無次丁。始將應否留養之處。 開明罪犯情由。請旨定奪。此乃法外之仁也。然亦必本犯之罪有可原。其父母之情有可憫。然後准其留養。從前鶴六斤之案。其父母年未七十。而李紱違例兩請。法司議覆時。即照李紱兩請具奏。朕以被毆之人。係抽風身死。情罪尚輕。姑從寬典。准其留養。並非著為定例也。今宜兆熊等將柳文保毆死柳滿福之案。援引鶴六斤之案。兩請具題。該部理應嚴行駮詰。按律定擬。方為平允。今德明黃國材等。仍照宜兆熊等兩請議覆。伊等之意。不過欲自沽寬大之虛名。而不顧國家之憲典。殊不知將實在有罪之人。枉法縱釋。並不受囹圄之拘禁。使死者含冤。生者抱痛。積孽亦已深矣。而欲以此邀福於冥冥之中。有此天理乎。且定例父母七十。方行兩請。是合例之人。尚須酌其情罪之輕重而從寬。今若又開未及七十留養之例。 將來各省效尤。凡父母現存之人。皆可援以為請。而毆殺傷擬抵者無幾矣。兇暴之徒。必致肆行無忌。何以示懲。甚為人心風俗之患。司刑憲者亦曾思及此乎。若情罪可輕。該督撫即當據實陳奏。朕自揆情度理。開恩寬宥。何得強引留養。以開枉法之端。

[view entire text

Table of content

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname