HDSLXB

條例/tiaoli 18

奉天甯古塔黑龍江等處。有犯枷責發遣者。令該將軍等查明。或係實在滿洲另戶正身。或雖係另戶、而行同奴僕卑汙下賤者。或係奴僕開戶而為另戶者。逐一聲明送部。照 例枷責。滿日咨送兵部。將實在滿洲另戶正身。發西安荊州杭州成都等處滿洲駐防之省城當 差。若另戶而行同奴僕、並奴僕開戶者。俱發西安等處滿洲駐防之兵丁為奴。其同案之犯。 不得同發一處。

[view entire text

Table of content

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname