HDSLXB

條例/tiaoli 45

旗人犯該發遣者。分發黑龍 江、甯古塔、吉林烏喇等處當差。旗人家奴。發遣黑龍江等處為奴。若民人犯該發遣案內。 民人謊稱賣身在旗者。民人謊稱八旗逃人者。民人假稱逃人具告行詐者。民人賣逃買逃者。 俱發甯古塔黑龍江等處。分給披甲之人為奴。窩留強盜三人以上者。發雲貴兩廣極邊煙瘴地 方。其行劫數家止首一家者。竊盜臨時拒捕殺人為從者。並別項遣犯。俱改發雲貴兩廣煙瘴少輕地方。交與地方官嚴行管束。仍照例分別刺字。如有逃走為匪及生事不法者。俱照發遣 黑龍江等處之例、分別治罪。

[view entire text

Table of content

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname