HDSLXB

1702議准。黑龍江甯古塔等處將軍捕牲總管等。將免死發遣人犯。每月收領者若干。逃走者若 干。拏獲者若干。未獲者若干。查明造冊咨部。至年底將總數令該將軍開明具奏。該部勘對。 若將發遣人犯逃走一名者。伊主係官罰俸三月。平人鞭五十。至二三名者。計人數加罪。一 年內逃至五名者。該管佐領驍騎校各罰俸一月。領催各鞭三十。至十名者。協領罰俸一月。 佐領驍騎校各罰俸三月。領催各鞭五十。至二十名者。將該將軍副都統等各罰俸一月。協領 罰俸三月。佐領驍騎校各罰俸六月。領催各鞭八十。至三十名者。將該將軍副都統等各罰俸 三月。協領罰俸六月。佐領驍騎校各罰俸一年。領催各鞭一百。逃走至四十名以上者。將該 將軍副都統等各罰俸六月。協領罰俸一年。佐領驍騎校各降一級。罰俸一年。領催各枷號二 十日。鞭一百。捕牲總管照協領治罪。翼長照佐領治罪。其發遣人犯逃走。若拏獲時有拒捕者。即行正法。其和同誘賣人口發遣者。逃回並無行兇之處。仍照例完結。若逃回又拐賣人口、或為竊盜等 事發覺。部內查明。發與該將軍。亦照新例即行正法。又諭。嗣後免死人犯。仍俱發黑龍江。如逃回獲住。嚴加重處。面上刺字。

[view entire text

Table of content

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname