HDSLXB

1736諭。黑龍江甯古塔吉林烏拉等處地方。若概將犯人發遣。則該處聚集匪類多人。恐本處之人 漸染惡習。有關風俗。朕意嗣後如滿洲有犯法應發遣者。仍發黑龍江等處。其漢人犯發遣之 罪者。應改發於各省煙瘴地方。著總理事務王大臣會同刑部議奏。又諭。發給黑龍江甯古塔等處兵丁為奴之犯。聞各處兵丁等。竟有圖占該犯妻女。不遂所欲。 因而斃其性命者。情甚可惡。現在為奴人犯內。有曾為職官及舉貢生監者。一概免其為奴。 嗣後職官舉貢生監等有罪應發遣者。不得加以為奴字樣。如何分別定例治罪之處。該部詳議 具奏。

[view entire text

Table of content

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname