HDSLXB

律/lü 8 | Junguan youfan 軍官有犯

凡軍官犯罪。從本管衙門開具事由。申呈兵部奏聞。請旨取問。若六部察院按察司並分司及有司見問公事。但有干連軍官。及承告軍官不公不法等事。須要密切實封奏聞。不許擅自勾問。若奉旨推問。除笞罪收贖。明白回奏。杖罪以上。須要論功定議。請旨區處。其管軍衙門首領官有犯。不在此限。

tiaoli 條例

[view entire text

Table of content

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname