Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 265 | Yishi jicheng 驛使稽程 (Government Messengers Delaying in Their Mission)

凡出使馳驛違限,常事,一日笞二十,每三日加一等,罪止杖六十;軍情重事,加三等;因而失悞軍機者,斬。若各驛官故將好馬藏匿,推故不即應付,以致違限者,對問明白,罪坐驛官。其遇水漲路道,阻礙經行者,不坐。

若驛使承受官司文書,誤不依題寫去處,錯去他所,而違限者,減二等。事干軍務者,不減。若由公文題寫錯者,罪坐題寫之人,驛使不坐。

條例/tiaoli 1

一、各處水馬驛、遞運所夫役,巡檢司弓兵,若有用強包攬,不容正身着役,多取工錢害人,攬擾衙門者,問罪。旗軍,調發邊衛;民并軍丁人等,發附近;俱充軍。其官吏通同縱容者,各治以罪。若不曾用強多取工錢者,不在此例。

條例/tiaoli 2

一、[南、北直隸][山東]等處各屬馬驛、僉到馬頭,情願雇募土民代役者,聽。若用強包攬者,問罪。旗軍,發邊衛;民并軍丁人等,發附近;俱充軍。其有光棍、交通包攬之徒,將正身姓名捏寫虛約,投託官豪勳戚之家,前去原籍,妄拏正身家屬,逼勒取財者,所在官司,應提問者,提問;應奏人員羈留,奏請提問;俱照前例充軍。該管官司坐視縱容者,㕘究治罪。

條例/tiaoli 3

一、會同館夫供役三年,轉發該管官司,收當民差,另僉解補,不許過役,更易姓名,捏故僉補。違者,官吏一體坐罪。若五年以上不行替役,又近館無籍軍民人等,用強攬當者,俱問發邊衛充軍。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname