Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

條例/tiaoli 2

一、[南、北直隸][山東]等處各屬馬驛、僉到馬頭,情願雇募土民代役者,聽。若用強包攬者,問罪。旗軍,發邊衛;民并軍丁人等,發附近;俱充軍。其有光棍、交通包攬之徒,將正身姓名捏寫虛約,投託官豪勳戚之家,前去原籍,妄拏正身家屬,逼勒取財者,所在官司,應提問者,提問;應奏人員羈留,奏請提問;俱照前例充軍。該管官司坐視縱容者,㕘究治罪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname