Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 1

一、凡軍民諸色人役,及舍餘、總小旗,審有力者,與文武官吏、舉人、監生、生員、冠帶官、知印、承差、陰陽生、醫生、老人、舍人,不分笞、杖、徒、流、雜犯死罪,俱令運炭運灰,運納米納料等項贖罪。若官吏人等,例該革去職役,與舍餘、總小旗、軍民人役審無力者,笞、杖罪的決;徒、流、雜犯死罪各做工、擺站、哨瞭,發充儀從。情重者,煎鹽炒鐵。死罪五年,流罪四年,徒罪照徒年限。在京軍丁人等,無差占者,與例難的決之人,笞、杖亦令做工。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname