Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 19 | Gongyuehu ji furen fanzui 工樂戶及婦人犯罪

凡工匠、樂戶犯流罪者,三流並決杖一百,留住衙門拘役四年,住支月糧。若欽天監、天文生習業已成,能專其事,犯流及徒者,各決杖一百,餘罪收贖。仍令在監習業。犯謀反、逆、叛緣坐應流,及造畜蠱毒、採生折割人、殺一家三人,家口會赦猶流,及犯竊盜編配刺字,與常人一體科斷,不在留住之限。餘罪照例收贖。其婦人犯罪應決杖者,姦罪去衣受刑,餘罪單衣決罰,皆免刺字。若犯徒流者,決杖一百,餘罪收贖。

條例/tiaoli 1

一、內府匠作,犯該監守、常人盜、竊盜、掏摸、搶奪者,俱問罪,送工部做工炒鐵等項。其餘有犯徒流罪者,拘役,住支月糧。笞杖,准令納贖。

條例/tiaoli 2

一、在京軍民各色匠役,犯該雜犯死罪,無力,做工;徒、流罪,拘役,俱住支月糧。笞杖,納贖,或的決。若犯竊盜、掏摸、搶奪,一應情重者,亦擬炒鐵等項發落,不在拘役之限。民匠仍刺字,充警。

條例/tiaoli 3

一、在京工部各色作頭,犯該雜犯死罪,無力,做工;與侵盜、誆騙、受財枉法徒罪以上者,依律拘役,滿日俱革去作頭,止當本等匠役。若累犯不悛,情犯重者,監候,奏請發落。杖罪以下,與別項罪犯,拘役,滿日仍當作頭。

條例/tiaoli 4

一、太常寺、光祿寺廚役,私自逃回原籍潛住,許里甲人等首告解部,不許津貼盤纏。若在原籍途中,及到部挾詐誆騙,告害人者,問罪立案。不行逃回,至三次以上者,問發邊外為民。

條例/tiaoli 5

一、樂戶雜犯死罪,無力,做工;流罪,依律決杖一百,拘役四年;徒、杖、笞罪,俱不的決,止擬拘役,滿日著役。若犯竊盜、掏摸、搶奪等項,亦刺字,充警。

條例/tiaoli 6

一、教坊司官俳,精選樂工,演習聽用,若樂工投託勢要,挾制官俳,及抗拒不服拘喚者,聽申禮部送問,就於本司門首枷號一個月發落。若官俳徇私聽囑,放富差貧,縱容四外逃躲者,參究治罪,革去職役。

條例/tiaoli 7

一、各處樂工縱容女子擅入王府,及容留貝勒、貝子、公在家行姦,并軍民、旗校人等,與貝勒、貝子、公賭博,誆哄財物,及擅入府內,教誘為非者,俱問發邊衛充軍。該管色長革役。

條例/tiaoli 8

一、凡天文生有犯,查係習業已成,能專其事者,笞、杖,有力,納贖;無力,的決。徒、流,依律決杖一百,餘罪收贖。雜犯死罪,拘役五年,滿日仍舊食糧充役。其例該充軍者,將所犯徒、杖,依律決杖,收贖,量給月糧三分之一,拘役終身。如軍罪遇宥,亦照舊食糧充役。其竊盜、掏摸、搶奪,應刺字充警,并例該永遠充軍,及習業未成、未能專事者,不分輕重罪名,悉照本等律例科斷。

條例/tiaoli 9

一、凡欽天監官為事請旨提問,與文職運炭等項一例問斷,該為民者,送監,仍充天文生身役。該充軍者,備由奏請定奪。其有不由天文生出身者,照例革職發遣。

條例/tiaoli 10

一、婦人有犯姦盜、不孝,并審無力,與樂婦各依律決罰。其餘有犯笞、杖,并徒、流、雜犯死罪,該決杖一百者,審有力,與命婦軍職正妻俱令納贖。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname