Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 8

一、凡天文生有犯,查係習業已成,能專其事者,笞、杖,有力,納贖;無力,的決。徒、流,依律決杖一百,餘罪收贖。雜犯死罪,拘役五年,滿日仍舊食糧充役。其例該充軍者,將所犯徒、杖,依律決杖,收贖,量給月糧三分之一,拘役終身。如軍罪遇宥,亦照舊食糧充役。其竊盜、掏摸、搶奪,應刺字充警,并例該永遠充軍,及習業未成、未能專事者,不分輕重罪名,悉照本等律例科斷。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname