Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 24 | Fanzui zishou 犯罪自首

凡犯罪未發而自首者,免其罪,若有贓者,其罪雖免,猶徵正贓。謂如枉法、不枉法贓,徵入官;用強生事,逼取詐欺、科斂求索之類,及強竊盜贓,徵給主。其輕罪雖發,因首重罪者,免其重罪。謂如竊盜事發自首,又曾私鑄銅錢,得免鑄錢之罪,止科竊盜罪。若因問被告之事,而別言餘罪者,亦如上科之。止科見問罪名,免其餘罪。謂因犯私鹽事發被問,不加考訊,又自別言曾竊盜牛,又曾詐欺人財物,止科私鹽之罪,餘罪俱得免之類。犯人雖不自首,遣人代首,若於法得相容隱者之親屬首,及彼此訐發,互相告言,各聽,如罪人身自首法。皆得免罪。其遣人代首者,謂如甲犯罪,遣乙代首,不限親疏,亦同自首,免罪。若於法得相容隱者為首,謂同居及大功以上親,若奴婢、雇工人為家長首,及相告言者,皆與罪人自首同,得免罪。其小功緦麻親首告,得減凡人三等;無服之親,亦得減一等。如謀反、逆、叛未行,若親屬首告,或捕送到官者,其正犯人俱同自首律免罪。若已行者,正犯不免,其餘應緣坐人,亦同自首律免罪。若自首不實及不盡者,重情首作輕情,多贓首作少贓,以不實不盡之罪罪之。自首贓數不盡者,止計不盡之數科之。至死者,聽減一等。其知人欲告,及逃,如逃避山澤之類、叛,是叛去本國之類,而自首者,減罪二等坐之。其逃叛者,雖不自首,能還歸本所者,減罪二等。其損傷於人,因犯殺傷於人,而自首者,得免所因之罪,仍從故殺傷法。本過失者,聽從本法。損傷於物,不可賠償,謂如棄毀印信、官文書、應禁兵器及禁書之類,私家既不合有,是不可償之物,不准首。若本物見在,首者聽,同首法免罪,事發在逃,雖不得首所犯之罪,但念出首,得減逃走之罪二等,正罪不減,若私越度關,及姦并私習天文者,並不在自首之律。若強竊盜、詐欺取人財物,而於事主處首服,及受人枉法、不枉法贓,悔過回付還主者,與經官司自首同,皆得免罪。若知人欲告,而於財主處首還者,亦得減罪二等。其強、竊盜,若能捕獲同伴解官者,亦得免罪,又依常人一體給賞。強、竊盜再犯者,不准首。

條例/tiaoli 1

一、凡遇強盜,係親屬首告到官,審其聚眾不及十人,及止行劫一次者,依律免罪減等等項,擬斷發落。若聚眾至十人,及行劫累次者,係大功以上親屬告發,附近;小功以下親屬告發,邊衛。各充軍。其親屬本身被劫,因而告訴到官者,徑依親屬相盜律科罪,不在此例。

條例/tiaoli 2

一、竊盜自首,不實不盡,及知人欲告,而於財主處首還,律該減等擬罪者,俱免刺。

條例/tiaoli 3

一、凡自首強盜,除殺死人命,姦人妻女,燒人房屋,罪犯深重,不准自首外,其餘雖曾傷人,隨即平復不死者,亦姑准自首,照兇徒執持兇器傷人事例,問擬邊衛充軍。其放火燒人空房,及田場積聚之物者,依律充徒。若計所燒之物,重於本罪者,亦止照放火延燒事例,俱發邊衛充軍。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname