Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 2

一、凡問發充軍及邊外為民者,免其運炭、納米等項,并律該決杖,就拘當房家小,起發隨往,其餘人口,存留原籍,辦納糧差。若發邊衛充軍者,原係邊衛,發極邊;原係極邊,常川守哨。其無“極邊”字樣者,遠不過三千里,程限不過一二月。發邊外為民者,原係邊外,并邊境民人發別處極邊,前二項人犯,雖有共犯,本例不言不分首從者,仍依首從法科斷,為從者照常發落。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname