Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 5 | Zhiguan youfan 職官有犯若京官三品以上,則為應議之人,不在此例

凡京官不拘大小、已未入流及在外五品以上官有犯公私罪名,所司開具所犯實封,奏聞請旨,不許擅自勾問;六品以下,聽分巡御史、按察司正官並分司取問明白,議其原犯情由定罪名,聞奏區處。若府、州、縣官犯罪雖係六品以下者,所轄上司提調官、風憲者不在此例不得擅自勾問,止許開具所犯事由,實封奏聞。若許准推問,依律議擬,回奏仍候委官,審果是實方許判決。若府、州、縣六品以下官,其犯應該笞決私罪,罰俸、收贖、紀錄三項公罪者其罪既輕,則所轄上司亦得徑自提問發落,不在奏請之限。若所屬府、州、縣官被本管上司非理陵虐,亦聽開具陵虐實跡不用經由合干上司,實封徑自奏陳。

條例/tiaoli 1

一、文武職官有犯,眾證明白,奏請提問者,文職行令住俸武職,候參提明,文到日,住俸俱不許管事;問結之日,犯該公罪,准補支;私罪不准補支。其有因事罰俸,任內未滿陞遷者,仍於新任內住支扣補。

條例/tiaoli 2

一、文武職官犯該充軍為民、枷號,與軍民罪同者,照例擬斷。應奏請者,具奏發落。

條例/tiaoli 3

一、凡皇陵、祠祭署奉祀祀丞、太常寺典簿、神樂觀提點、協律郎、贊禮郎、司樂等官,并樂舞生及養牲官軍,有犯姦盜、詐偽、失誤供祀,并一應贓私罪名,官及樂舞生各罷黜,仍照例發落,軍發原伍。若訐告詞訟,及因人連累,一應公錯,犯該笞、杖者,納贖。徒罪以上,不礙行止者,運炭等項,各還職著役。

條例/tiaoli 4

一、雲、貴軍職及文職五品以上官,并各處大小土官,犯該笞、杖罪名,不必奏提。有俸者,照罪罰俸;無俸者,罰米。其徒流以上情重者,仍舊奏提。

條例/tiaoli 5

一、僧道官係京官,具奏提問,在外依律徑自提問。受財枉法,滿數,亦問充軍。及僧道有犯姦盜、詐偽,逞私爭訟,怙終故犯,并一應贓私罪名,有玷清規,妨礙行止者,俱發還俗。若犯公事失錯,因人連累,及過誤致罪,於行止戒規無礙者,悉令運炭、納米等項,各還職為僧為道。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname