Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 3

一、凡皇陵、祠祭署奉祀祀丞、太常寺典簿、神樂觀提點、協律郎、贊禮郎、司樂等官,并樂舞生及養牲官軍,有犯姦盜、詐偽、失誤供祀,并一應贓私罪名,官及樂舞生各罷黜,仍照例發落,軍發原伍。若訐告詞訟,及因人連累,一應公錯,犯該笞、杖者,納贖。徒罪以上,不礙行止者,運炭等項,各還職著役。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname