Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 57 | Guanyuan furen guoxian 官員赴任過限

凡已除官員在京者,以除授日為始,在外者以領吏部所給照會日為始,各依已定程限赴任。若無故過限者,一日笞一十,每十日加一等,罪止杖八十,並附過還職。若代官已到,舊官各照已定限期,交割戶口、錢糧、刑名等項,及應有卷宗、籍冊完備。無故十日之外不離任所者,依赴任過限論,減二等,亦附過還職。其中途阻風、被盜、患病、喪事,不能前進者,聽於所在官司告明印信文憑,以備後日違限,將文憑送官照勘。若有規避詐冒不實者,從重論。當該官司扶同保勘者,罪同。

條例/tiaoli 1

一、官員赴任兩司方面,行太僕、苑馬寺卿、少卿,及鹽司、府、州、縣正官,除原定硃限外,有違至一月以上,問罪;三月以上,送部別用;半年以上,罷職。內外凡領劄憑官員,及佐貳、首領、雜職等官,違限一月以上,問罪,半年以上,降級別用;八箇月以上,罷職。雖有中途患帖,並不准理。其進表朝覲,給由公差等項,復任官員違限者,各照前例擬斷。

條例/tiaoli 2

一、陞除出外文職,已經領敕、領憑,若無故遷延過半月之上,不辭朝出城者,參提問罪。若已辭出城,復入城潛住者,改降別用。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname