Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 1

一、官員赴任兩司方面,行太僕、苑馬寺卿、少卿,及鹽司、府、州、縣正官,除原定硃限外,有違至一月以上,問罪;三月以上,送部別用;半年以上,罷職。內外凡領劄憑官員,及佐貳、首領、雜職等官,違限一月以上,問罪,半年以上,降級別用;八箇月以上,罷職。雖有中途患帖,並不准理。其進表朝覲,給由公差等項,復任官員違限者,各照前例擬斷。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname