Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 58 | Wugu bu chaocan gongzuo 無故不朝參公座

凡大小官員,無故在內不朝參,在內不言公座署事,重朝參也,并論,在外不公座署事,及官吏給假限滿,無故不還職役者,一日笞一十,每三日加一等,各罪止杖八十,並附過還職。不言還役,亦應照官處之。

條例/tiaoli 1

一、在京見任官員,并辦事進士,乞恩養病者,行原衙門勘實具奏,請旨放回。病痊之日,赴部聽用,仍行巡按御史并按察司查勘。其在外方面有司官員,不許養病。果係真病,巡按并按察司查勘奏請。

條例/tiaoli 2

一、凡京官養病到家,調理痊可,即便依期聽用。若有託故延住三年之外起送赴部者,照例革職。若到部雖在三年之外,起文尚在三年之內,照例具由奏請定奪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname