Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 79 | Renhu yiji weiding人戶以籍為定

凡軍民驛竈、醫士、工樂諸色人戶,並以原報冊籍為定。若詐詐軍作民免,避重就輕者,杖八十。其官司妄准脫免,及變亂改軍為民,改民為匠版籍者,罪同。軍民人等,各改正當差。若詐稱各衛軍人,不當軍民差役者,杖一百,發邊遠充軍。

條例/tiaoli 1

一、軍戶子孫畏懼軍役,另開戶籍,或於別府、州、縣入贅、寄籍等項,及至原衛發冊清勾,買囑原籍官吏、里書人等,捏作丁盡戶絕回申者,俱問罪。正犯發煙瘴地面,里書人等發附近衛所,俱充軍,官吏參究治罪。

條例/tiaoli 2

一、各處衛所并護衛、儀衛、司官、軍舍、餘人等,及戶置買民田,一體坐派糧差。若不納糧當差,致累里長包賠者,俱問罪,其田入官。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname