Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 106 | Qiqie zhixu 妻妾失序

凡以妻為妾者,杖一百。妻在,以妾為妻者,杖九十,並改正。若有妻更娶妻者,亦杖九十,後娶之妻離異歸宗。其民年四十以上無子者,方聽娶妾,違者笞四十。不言離異,仍聽為妾也。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname