Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 109 | Fumu qiujin jiaqu 父母囚禁嫁娶

凡祖父母、父母犯死罪被囚禁,而子孫嫁娶者,杖八十。若男娶妾、女嫁人為妾者,減二等。其奉囚禁祖父母、父母命而嫁女娶妻者,不坐,亦不得筵宴。忘其至親,任情縱欲,不孝之大者也,當依棄親之任條科斷,杖八十。父母囚禁筵宴,自有本律。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname