Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 114 | Qu taozou funü 娶逃走婦女

凡娶自己犯罪已發在官而逃走在外之婦女為妻妾,知逃走之情者,與同其所犯之本,而婦人加逃罪二等。其娶者不坐。至死者,減一等,離異。不知者不坐。若無夫,會赦免罪者,不離。一有不合,仍離。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname