Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 115 | Qiangzhan liangjia qinü 強占良家妻女

凡豪之人強奪良家妻女,姦占為妻妾者,絞監候,婦女給親。婦歸夫,女歸父。配與子孫弟姪家人者,罪歸所主亦如之,所配男女不坐,仍離異給親。

條例/tiaoli 1

一、強奪良人妻女,賣與他人為妻妾,及投獻王府并勳戚勢豪之家者,俱比照強奪良家妻女姦占為妻妾絞罪,奏請定奪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname