Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 117 | Sengdao quqi 僧道娶妻

凡僧道娶妻妾者,杖八十,還俗;女家主婚人同罪,離異,財禮入官。寺觀住持知情,與同罪。如因人連累,不在還俗之限。不知者不坐。若僧道假託親屬或僮僕為名求娶,而僧道自占者,以姦論。以僧道犯姦,加凡人和姦罪二等論,婦女還親,財禮入官。係強者,以強姦論。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname