Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 118 | Liangjian wei hunyin 良賤為婚姻

凡家長與奴娶良人女為妻者,杖八十,女家主婚人減一等,不知者不坐。其奴自娶者,罪亦如之。家長知情者,減二等。因而入籍指家長言為婢者,杖一百。若妄以奴婢為良人,而與良人為夫妻者,杖九十,妄冒由家長坐家長,由奴婢坐奴婢,各離異,改正。謂入籍為婢之女改正復良。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname