Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 119 | Waifan semuren hunyin 外番色目人婚姻

凡外番色目人是回回種類聽與中國人為婚姻,務要兩相情願,不許本類自相嫁娶,違者杖八十。不願為婚姻者,聽從本類自相嫁娶,不在禁限。飲食居處各有本俗,不能相同,故婚姻止聽其自便。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname