Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 1

凡妻犯七出之狀,有三不去之理,不得輒絕。犯姦者不在此限。

七出:無子、淫泆、不事舅姑、多言、盜竊、妒忌、惡疾

三不去:與更三年喪、前貧賤後富貴、有所娶無所歸

五年無過不娶,及夫逃亡三年不還者,並聽經官告給執照,別行改嫁,亦不追財禮

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname