Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 209 | Louxie junqing dashi 漏泄軍情大事

凡聞知朝廷及總兵、將軍調兵討襲外番,及收捕反逆賊徒機密大事,而輒漏泄於敵人者,斬監候。若邊將報到軍情重事,報於朝廷而漏泄,以致傳聞敵人者,杖一百、徒三年。二項犯人,若有心泄於敵人,作姦細論。仍以先傳說者為首,傳至者為從,減一等。若私開官司文書印封看視者,杖六十。事干軍情重事者,以漏泄論,為首,杖一百、徒三年;為從,減一等。若近侍官員漏泄機密重事,不專指軍情,凡國家之機密重要,皆是,於人者,斬監候;常事,杖一百,罷職不敘。

條例/tiaoli 1

一、在京在外軍民人等,與朝貢外國人私通往來,投託撥置害人,因而透漏事情者,俱問發邊衛充軍;軍職,調邊衛,帶俸差操。通事並伴送人等,係軍職者,從軍職例;係文職者,革職為民。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname