Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 6

一、凡強盜必須審有贓証明確,及係當時見獲者,照例即決。如贓跡未明,招扳續緝,涉于疑似者,不妨再審。其問刑衙門,如遇鞫審強盜,務要審有贓証,方擬不時處決。或有被獲之時,夥賊供証明白,年久無獲,贓亦花費,夥賊已決無証,俱引監候處決。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname