Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 2

一、凡問發充軍人犯逃回,原犯真犯死罪,免死充軍者,照依原問死罪處決。雜犯死罪以下充軍者,初犯,問罪枷號三個月,仍發本衛;再犯,枷號三個月,調極邊衛。若犯至三次,通係著伍,以後者,即依守禦官軍律絞。有一次中途在逃者,即不得絞。其有在逃遇赦者,不分初犯、再犯,俱免枷號,仍發原衛。三犯,亦併論擬絞,奏請定奪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname