Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 408 | Yuqiu yiliang 獄囚衣糧

凡獄囚無家屬者,應請給衣糧,有疾病者,應請給醫藥,而不請給,患病重者,除死罪不開枷、杻外,其餘應脫去枷、鎖、杻而不脫去,犯笞罪者應保管出外而不保管,及疾至危篤者應聽家人入視而不,以上雖非司獄官典、獄卒所主,是不申請上官,司獄官典、獄卒笞五十。因而致死者,若囚該死罪,杖六十;流罪,杖八十;徒罪,杖一百;杖罪以下,杖六十、徒一年。提牢官知而不舉者,與獄官、典卒同罪。若司獄官已申稟上司,而上司官吏不即施行者,一日笞一十,每一日加一等,罪止笞四十。因而致死者,若囚該死罪,杖六十;流罪,杖八十;徒罪,杖一百;杖罪以下,杖六十、徒一年。

條例/tiaoli 1

凡各府司獄,專管囚禁,如有冤濫,許令檢舉申明。如本府不准,直申憲司。各衙門不許差占府、州、縣牢獄,仍委佐貳官一員提調。其男女罪囚,須要各另監禁,司獄官常加點視。州縣無司獄去處,提牢官點視。若囚患病,提牢官檢實給藥治療,除死罪不開枷杻外,其餘徒、流、杖罪,囚人病重者,開疎枷杻,令親人入視。笞罪以下,保管在外醫治。病痊,依律斷決。如事未完者,復收入禁,即與歸結。

條例/tiaoli 2

凡牢獄禁繫囚徒,年七十以上、十五以下,廢疾散收,輕重不許混雜,枷杻常須洗滌,蓆薦常須鋪置。冬設煖匣,夏備涼漿。無家屬者,日給倉米一升,冬給絮衣一件。夜給燈油,病給醫藥,並令于本處有司係官錢糧內支放,獄官預期申明關給,毋致缺誤。有官者犯私罪,除死罪外,徒、流鎖收,杖以下散禁。公罪,自流以下,皆散收。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname