Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 1

一、在京法司,監候、梟首重囚在監病故,凡遇春夏,不係行刑時月,及雖在霜降以後、冬至以前,若遇聖旦等節,或祭祀、齋戒日期,照常相埋,通類具奏。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname