Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 306 | Weibi ren zhisi 威逼人致死

凡因事,戶婚、田土、錢債之類,威逼人致自盡死者,審犯人必有可畏之威,杖一百。若官吏、公使人等,非因公務而威逼平民致死者,罪同,以上二項並追埋葬銀一十兩,給付死者之家。若卑幼威逼期親尊長致死者,絞監候。大功以下,遞減一等。若因盜而威逼人致死者,斬監候。姦不論已成與未成,盜不論得財與不得財。

條例/tiaoli 1

一、凡因姦威逼人致死人犯,務要審有挾制窘辱情狀,其死者無論本夫、本婦、父母、親屬,姦夫亦以威逼擬斬。若和姦縱容,而本婦、本夫媿迫自盡,或妻妾自逼死其夫,或父母夫自逼死其妻女,或姦婦以別事致死其夫,而姦夫無干者,毋得概坐因姦威逼之條。

條例/tiaoli 2

一、凡因事用強毆打威逼人致死,果有致命重傷,及成殘廢篤疾者,雖有自盡實跡,依律追給埋葬銀兩,發邊衛充軍。

條例/tiaoli 3

一、凡因事威逼人致死一家二命,及非一家但至三命以上者,發邊衛充軍。若一家三命以上,發邊衛永遠充軍,仍依律各追給埋葬銀兩。

條例/tiaoli 4

一、凡子孫威逼祖父母、父母,妻妾威逼夫之祖父母、父母致死者,俱比依毆者律斬。其妻妾威逼夫致死者,比依妻毆夫至篤疾者律絞,俱奏請定奪。

條例/tiaoli 5

一、婦人夫亡願守志,別無主婚之人,若有用強求娶,逼受聘財,因而致死者,依律問罪,追給埋葬銀兩,發邊衛充軍。

條例/tiaoli 6

一、凡軍民人等,因事威逼本管官致死,為首者比依威逼期親尊長致死律絞,為從者枷號半年,發邊衛充軍。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname