Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 1

一、凡因姦威逼人致死人犯,務要審有挾制窘辱情狀,其死者無論本夫、本婦、父母、親屬,姦夫亦以威逼擬斬。若和姦縱容,而本婦、本夫媿迫自盡,或妻妾自逼死其夫,或父母夫自逼死其妻女,或姦婦以別事致死其夫,而姦夫無干者,毋得概坐因姦威逼之條。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname