Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 313 | Ou zhishi ji benguan zhangguan 毆制使及本管長官

凡朝臣奉制命出使,而所在官吏毆之,及部民毆本屬知府、知州、知縣,軍士毆本管指揮、千、百戶,若吏卒毆本部五品以上長官,杖一百、徒三年。傷者,杖一百、流二千里。折傷者,絞監候不言篤疾者,亦止于絞。吏卒毆六品以下長官,各兼毆與傷及折傷而言,五品以上罪三等。軍民、吏卒毆佐貳官、首領官,又各遞減一等。佐貳官減長官一等,首領減佐貳一等。如軍民吏卒,減三等。各罪輕于凡鬬,及與凡鬬相等,皆謂之減罪輕者,加凡鬬,兼毆與傷及折傷,一等;篤疾者,絞監候;死者,不問制使、長官、佐貳、首領,並監候。若流外未入品雜職官,及軍民吏卒毆非本管三品以上官者,杖八十、徒二年。傷者,杖一百、徒三年。折傷者,杖一百、流二千里。毆傷非本管五品以上者,減三品上罪二等。若減罪輕于凡鬬傷,及毆傷九品以上至六品官者,各加凡鬬傷二等。不言折傷、篤疾、至死者,皆以凡鬬論。其公使人在外,如在京辦事官、歷事、監生之類,毆打所在有司官者,罪亦如之,亦照毆非本管官之品級科罪,從被毆所屬上司拘問。如統屬州縣官毆知府,固依毆長官本條,減吏卒二等。若上司官小則依下條,上司官與統屬官相毆科之。首領毆衙門長官,固依毆長官本條減吏卒二等。若毆本衙門佐貳官,兩人品級與下條九品以上官同,則依下條科之。若品級不與下條同,則止依凡鬬。如佐貳、首領自相鬬,亦同凡鬬論罪。

條例/tiaoli 1

一、凡因事聚眾,將本管官及公差勘事、催收錢糧等項,一應監臨官毆打綁縛者,俱問罪,不分首從,屬軍衛者,發極邊衛分充軍;屬有司者,發邊外為民。若止是毆打,為首者俱照前充軍為民問發。若是為從,與毀罵者,武職并總小旗,俱改調衛所;文職并監生、生員、冠帶官、吏典、承差、知印,革去職役為民。軍民舍餘人等,各枷號一個月發落。其本管并監臨官,與軍民人等飲酒、賭博、宿娼自取陵辱者,不在此例。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname