Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 368 | Zhacheng neishi deng guan 詐稱內使等官官與事俱詐

憑空詐稱內使近臣、內院即古師保凝承之職、六科朝廷耳目、六部軍國重務、都察院監察御史、按察司官掌風憲要官,在外體察事務,欺誑官府,煽惑人民者,雖無偽造劄付,斬監候。知情隨行者,減一等,杖一百、流三千里。其當該官員知而聽行,與同罪,罪止杖一百、流三千里,不知者不坐。若本無符驗,詐稱使臣乘驛者,杖一百、流三千里,為從者減一等。驛官知而應付者,與同罪。不知情失盤詰者,笞五十。其有符驗而應付者,不坐。符驗係偽造,有偽造符驗律。係盜者,依盜起船符驗律。

條例/tiaoli 1

一、凡假冒內官親屬、家人等項名色,恐嚇官司,誆騙財物者,除真犯死罪外,其餘枷號一個月,發邊衛充軍。所在官司畏徇故縱,不行擒拏者,各治以罪。此真犯死罪,如詐為應付,或盜或偽造符驗,或因嚇騙毆故殺死之類。

條例/tiaoli 2

一、凡詐充鑾儀衛旗校,假以差遣體訪事情、緝捕盜賊為由,占宿公館,妄拏平人,嚇取財物,擾害軍民者,除真犯死罪外,徒罪以上,枷號一個月,發邊衛充軍;杖罪以下,亦枷號一個月發落。所在官司,阿從故縱者,各治以罪。此真犯死罪,或假差遣,有偽造印信批文,或以捕盜,搶檢傷人,或嚇騙忿爭,毆故殺人之類。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname