Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 1

一、凡假冒內官親屬、家人等項名色,恐嚇官司,誆騙財物者,除真犯死罪外,其餘枷號一個月,發邊衛充軍。所在官司畏徇故縱,不行擒拏者,各治以罪。此真犯死罪,如詐為應付,或盜或偽造符驗,或因嚇騙毆故殺死之類。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname