Da Qing lüli 大清律例 (1740)

條例/tiaoli 12

旗人犯該發遣者,分發[黑龍江][寧古塔][吉林][烏喇]等處當差。旗人家奴暫發[三姓]地方給與八姓一千兵丁為奴,俟數滿一千之後,仍發遣[黑龍江]等處為奴。若民人犯該發遣案內強盜免死減等者,行劫數家止首一家者,夥盜供出首盜即時拿獲者,竊盜臨時拒捕殺人為從者,偷盜墳墓二次者,民人謊稱賣身在旗者,民人謊稱八旗逃人者,民人假稱逃人具告行詐者,民人賣逃買逃者,如查有妻室,俱僉發[寧古塔][黑龍江]等處分給披甲之人為奴;其查無妻室者,如係強盜免死及窩留強盜三人以上之犯,分發[雲][貴][川][廣]極邊煙瘴地方。其餘查無妻室并別項遣犯之有妻室者,俱分發[雲][貴][川][廣]煙瘴少輕地方,均交與地方官嚴行管束,仍照例分別刺字。如有逃走為匪,及生事不法者,俱照發遣[黑龍江]等處之例,分別治罪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

序奏 Xu Zou

Edition detail

諸圖 Zhutu

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname