Da Qing lüli 大清律例 (1740)

律/lü 73 | Loushi yinxin 漏使印信

凡各衙門行移出外文書,漏使印信者,當該吏典對同首領官並承發,各杖六十。

全不用印者,各杖八十。若漏印及全不用印之公文,干礙調撥軍馬,供給邊方軍需、錢糧者,各杖一百。因其漏使不用,所司疑慮不即調撥供給,而失誤軍機者,斬。監候,亦以當該吏為首,經管首領官并承發,止坐杖一百、流三千里。若倒用印信者,照漏用律,杖六十。

條例/tiaoli 1

各部院稿案有應行添改之處,俱用印鈐蓋,如有疏忽照例參處。

條例/tiaoli 2

奏銷冊內錢糧總數遺漏印信,及有洗補添註字樣,造冊之員交部議處,繕書冊吏,按律治罪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

序奏 Xu Zou

Edition detail

諸圖 Zhutu

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname