Mongolian Code 1667

Article 1

γadaγ-a-du mongγol-un jasaγ-un vang-ud, noyad-tur [la] yeke törü-yin čiγulγan γarču yala sigükü, erkin sayid-i ilegebesü jarliγ-un bičig-tur, qas tamaγ-a daruju ilegemü. ulus-un jaq-a-dur kürbesü jaq-a-yin ulus, oduγsan sayid-un ner-e čola, učir siltaγan-i asqaju urida yaγaran odču, öber-ün öber-ün vang, noyad-tur ögülegtün. tere ulus-un vang, noyad tabun bar-a-yin γajar-tur uγtuγad, bügüde morin-ača baγuju, baraγun eteged-tür jergelen bayiγad [lb]. jarliγ-un bičig-i önggeregüljü, morilan qoyin-a-ača güičen ireged, jarliγ-iyar ilegegsen sayid jegün eteged-tür, uγtuγsan vang, noyad baraγun eteged-tür jergečen jarliγ-un bičig-i emün-e-ben yabuγul. ger-tür-iyen kürügsen-ü qoyin-a. siregen deger-e küji sitaγaju, oduγsan sayid jarliγ-un bičig-i siregen deger-e talbiju, jegün eteged-eče baraγun jüg qanduju bayimu. tere vang, noyad nigen üy-e sögödčü[2a], γurban-ta mörgüged sögödügseger bayimu. oduγsan sayid, jarliγ-un bičig-i siregen-eče abču daγudaqu bičigeči-dür öggüdkün. daγudaqu bičigeči bosuγsaγar daγudaγsan-u qoyin-a, oduγsan sayid, jarliγ-un bičig-i abču, siregen deger-e talbimu. vang, noyad basa nigen üy-e sögödčü , γurban-ta mörgürmü. oduγsan sayid jarliγ-un bičig-i siregen-eče abču vang, noyad-tur ögköi-dür, vang, noyad sögödčü. qoyar γar-iyar küliyejü abuγad, öber-ün qariya-tu [2b] kümün-dür öggüged, nigen üy-e sögödčü γurban-ta mörgümü. mörgügsen-ü qoyin-a, jarliγ-un bičig-i qadaγalaqu kümün-dür öggüged, vang, noyad, oduγsan sayid qarilčan qusiyaγad üy-e sögödčü, qusiyaγad üy-e mörgüged, dumda čilüge talbiju, oduγsan sayid jegün eteged-tür, vang, noyad baraγun eteged-tür. saγumu jarliγ-iyar örüsiyen šangnaqu ba,[3a] kesig kürtegülkü ba, basa öber-e kereg-tür ilegegsen sayid, kiy-a- nar odbasu, mön-kü jaq-a-yin ulus oduγsan sayid-un učir siltaγan-i asqaju. urida odču ögülegtün. vang, noyad yaγaran qariy-a-tu tüsimed-iyen tabun bar-a-yin γajar-tur uγtuγulju. vang, noyad küriyen-eče γarču uγtuγad, ger-tür kürügsen-ü qoyin-a örüsiyen šangnaqu ba kesig kürtegülküi-dür sögödčü abuγad, emüskü qubčasun bögesü emüsčü, [3b] degedü-yin jüg qoyar üy-e sögüdčü, jirγuγan üy-e mörgümü. ede tawar idekü idegen bolbasu, sögödčü abuγad, mön-kü qoyar üy-e sögödüged, jirγuγan üy-e mörgümü. vang, noyad oduγsan sayid qarilčan nijeged üy-e sögödüged, nijeged üy-e mörgüged, mön-kü dumda čilüge talbiju, vang, noyad jegün eteged-tür, oduγsan sayid baraγun eteged-tür saγumu. oduγsan sayid-i üdekü inu, mön-kü uγtuγsan γajar-tur kürtel-e üdemü. γadaγ-a-du vang, noyad, [4a ] qusiγun-u tayiji güng-üd kümün ilegejü, aliba yaγum-a kürgejü iregesen-dür, deger-e-eče örüsiyen šangnaqu ba. kešig soyurqaγad ilegebesü, ger-tür kürügsen-ü qoyin-a, vang, noyad, ger-teče uγtun γaruγad, küliyejü abuγad. degedü-yin jüg qoyar üy-e sögödčü, jirγuγan üy-e mörgümü . tegün-eče öber-e aliba yabudal-un yamun-u odqu üyile kereg [4 b ] bolbasu učir siltaγan-i jarliγ-un bičig bičijü, öber-ün öber-ün yabudal-un yamun-i sayid-i ilegemü. jaq-a-yin ulus-un kümün oduγsan sayid-un ner-e učir siltaγan-i asqaju, yaγaran öber-ün öber-ün vang, noyad taγan ögülegtün. vang, noyad sonusuγad sača qariy-a-tu tüsimed-iyan tabun bar-a-yin γajar-tur uγtuγul. uγtuγsan tüsimed morin-ača baγuju, baraγun eteged-tür jergelen bayiju, [5a] ilegegsen bičig-i önggeregüljü, qoyin-a-ača mori-ban unuju güyičejü ireged, oduγsan sayid jegün eteged-tür, uγtuγsan tüsimed baraγun eteged-tür jergečen bičig-i emün-e-ben yabuγul. ger-tür kürküi-dür, vang, noyad ger teče γarču uγtuγad, bičig ögküi-dür bey-e-ben böküyijü, qoyar γar-iyar küliyen abču, siregen-ü deger-e talbiγad, daγudaγsan-u qoyin-a, vang, noyad jegün eteged-tür oduγsan sayid baraγun eteged-tür saγumu.

[view entire text

Table of content

Index

personname

geoname