Mongolian Code 1774

Article 2 - 台吉職銜著嫡派子孫承襲

一、將外藩台吉,喀喇沁土默特塔布囊等編作四等:頭等台吉、塔布囊十五人,二等十二人,三等八人,四等四人。令其相兼。其帽頂、坐褥照依頭、二、三、四品官用。身故,其職銜只令嫡派子孫、胞兄弟承襲罔替

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname