Mongolian Code 1774

Article 49 - 假冒台吉進貢

一、凡假冒台吉進貢,鞭一百,罰三九牲畜。若台吉不來,另差人頂替進貢者,將台吉革職,罰五九牲畜;將頂替進貢人鞭一百,罰三九牲畜;將為首前來之台吉、捏報之台吉俱革職,罰五九牲畜;將同來不首出之台吉等,各罰三九牲畜;將假冒領出緞布等物、路費,俱追出繳院。

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname