10. Junguan junren fanzui mian tuliu 軍官軍人犯罪免徒流

Comment(s)

In Da Qing lüli, Junguan junren fanzui mian tuliu 軍官軍人犯罪免徒流 became Fanzui mianfaqian 犯罪免發遣

Event of application

Statement in: DMLJJFL_1610

LU 10

凡軍官、軍人犯罪,律該徒、流者,各決杖一百。徒五等,皆發二千里內衛分充軍;流三等,照依地里遠近,發各衛充軍。該發邊遠充軍者,依律發遣,並免刺字。

若軍丁、軍吏及校尉犯罪,俱准軍人擬斷,亦免徒、流、刺字。軍丁,謂軍官軍人餘丁;軍吏,謂入伍請糧軍人能識字、選充軍吏者。犯罪,與軍人同。若係各處吏員,發充請俸司吏者,與府、州、縣司吏一體科斷。

Statement in: DQLJJFL_1646

LU 10

凡軍官、軍人正軍犯罪,律該徒流者,各決杖一百。徒五等,皆發二千里內衛分充軍。流三等,照依地里遠近,發各衛充軍。該發邊遠充軍者,依律發遣,不在三千里之限,並免刺字「犯盜」,不拘徒、流、杖。若軍丁、軍吏及校尉犯罪,俱准軍人擬斷,亦免徒流刺字。「軍丁」謂軍官、軍人、餘丁,「軍吏」謂入伍請糧軍人。能識字選充軍吏者,犯罪,與軍人同。若有係各處吏員,發充請俸司吏者,與府、州、縣司吏一體科斷。

Statement in: DQLL_1740

LU 9

凡旗人犯罪,笞、杖,各照數鞭責。軍、流、徒,免發遣,分別枷號。徒一年者,枷號二十日,每等遞加五日。總徒、准徒,亦遞加五日。流二千里者,枷號五十日,每等亦遞加五日。充軍附近者,枷號七十日;邊衛者,七十五日;邊遠、沿海、邊外者,八十日;極邊、煙瘴者,九十日。

Statement in: HDSLXB

LU 11

凡軍官軍人犯罪。律該徒流者。各決杖一百。徒五等。皆發二千里內衞分充軍。流三等。照依地里遠近發各衞充軍。該發邊遠充軍者。照律發遣。並免剌字。若軍丁軍吏及校尉犯罪。俱准軍人擬斷。亦免徒流剌字。軍丁。謂軍官軍人餘丁。軍吏。謂入伍請糧軍人。能識字選充軍吏者。犯罪與軍人同。若有係各處吏員。發充請俸司吏者。與府州縣司吏一體科斷。 [謹案雍正三年奏准。各衞所軍官。非皆軍籍。即軍人犯罪。亦應分別輕重。徒罪五等皆發二千里充軍。亦未允協。軍人犯盜。今不准免刺字。律名律文俱應刪改。又旗下人犯徒流等罪。准折枷號。與此律意相符。另立一律於此律之前。因將此條律名。改為軍籍有犯。其增定旗人犯罪之律曰犯罪免發遣。列於軍籍有犯律前。]

LU 12

凡旗下人犯罪。笞杖各照數鞭責。軍流徒免發遣。分別枷號。徒一年者、枷號二十日。每等遞加五日。總徒准徒、亦遞加五日。流二千里者、枷號五十日。每等亦遞 加五日。充軍附近者、枷號七十日。邊衞者、七十五日。邊遠極邊煙瘴沿海邊外者、俱八十日。永遠者九十日。 [謹案乾隆五年。因永遠充軍。已改為極邊煙瘴。將律文後二句。改為邊遠沿海邊外者八十日。 極邊煙瘴者九十日。]

[view entire text

Table of content

Meta-information

Index

propername

bookname

personname

geoname